Úvodní stránka » Vedlejší produkt

Vedlejší  produkt

Poskytujeme odborné poradenství při v zařazování  zbytků  z výroby do  režimu  vedlejšího  produktu,  jako  součást  preventivních  opatření při  předcházení  vzniku  odpadů.

Co  je vedlejší  produkt

Pokud jste například výrobní  podnik a v rámci  výroby máte zbytky z materiálu z výroby,  který  považujete za odpad? Nemusí  tomu  tak  být,  nemusí  se jednat o odpad,  ale o  vedlejší  produkt (do  roku 2020 se jednalo  o  „vedlejší  produkt výroby“). I v novém  zákonu  o  odpadech (541/2020 Sb., o  odpadech).

Co to  pro Vás znamená? Pokud lze materiál,  který zbývá  při  výrobním  procesu, splňuje následující  kritéria,  nebude se jednat o  odpad,  ale o  vedlejší  produkt. 

Ze zařazení materiálu jako vedlejšího produktu máte  výhody. Například vedlejší produkt není odpadem a ten  se tak neuvádí  v průběžné  evidenci  odpadů. To  znamená,  že se neuvádí  ani  v ročním  hlášení  o  odpadech.

Kritéria pro  vedlejší  produkt:

  1. Jedná se o movitou věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci,  pokud
  2. vzniká jako nedílná součást výroby
  3. je její další využití zajištěno (tzn. lze ji  prodat jako  surovinu)
  4. je její další využití v souladu s jinými právními předpisy7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské uniex) a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí
  5. jsou splněna kritéria pro jednotlivé materiály pro posouzení splnění všech podmínek výše uvedených, pokud jsou stanovena prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie; splnění těchto kritérií je ověřeno vzorkováním a zkoušením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím práv ním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie a je vypracována průvodní dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Vedlejší  produkt může vznikat  i  při  stavební  činnosti - při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadu dle §15 odst. 2 písm. f) zákona č. 541/2020 Sb.,  o odpadech, dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

 

Přímo  použitelné  předpisy Evropské unie pro  vedlejší  produkt

Pokud jde o přímo použitelné  předpisy EU,  tak se jedná  např. o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

 

Prováděcí  vyhlášky k problematice vedlejších  produktů

Prováděcí předpisy k zákonu  o  odpadech,  které  by mohli  tuto  oblast  v budoucnu  upravovat nebyly k datu  účinnosti  nového  zákona publikovány.  V roce 2020 prošel mezirezortním  připomínkovým  řízení  pouze návrh  vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem,  ale ani  tato  vyhláška nebyla k 1.1.2021 publikována.

 Za tohoto  stavu  tedy musí  vedlejší  produkt splnit pouze požadavky §8 zákona č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech a přímo  použitelné  předpisy EU,  pokud se na takový  materiál  vztahují.

 

Poradenství  k problematice vedlejších  produktů

 Pokud si  nejste jistí,  zda Vaše zbytky z výroby nebo  ze stavební  činnosti,  naplňují požadavky na vedlejší  produkt, rádi  Vám  se zařazením  pomůžeme.

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309