Úvodní stránka » Elektroodpady WEEE

ELEKTROZAŘÍZENÍ, BATERIE A AKUMULÁTORY

 

Výrobci a dovozci elektrozařízení mají své povinnosti stanovené zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, ustanoveními v Dílu 8, §37f až 37p. Obdobné povinnosti mají i výrobci a dovozci baterií a akumulátorů na základě ustanovení §30 až §31r (Díl 3) zákona o odpadech.


Pomáháme vyhnout se sankcím a optimalizovat finanční náklady výrobců a dovozců elektrozařízení a baterií

Za neplnění povinností výrobců při uvádění výrobků na trh a za nezajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení (odpadních elektrických a elektronických zařízeních - OEEZ, WEEE) jsou stanoveny vysoké sankce, které mohou dosáhnout až 50 mil. Kč. Kontrolu, zda individuálně plnící výrobce a dovozce elektrozařízení, baterií a akumulátorů, plní zákonné povinnosti, vykonává Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).


Výrobci, kteří plní své povinnosti prostřednictvím kolektivních systémů jsou v případě pochybení vystaveni i smluvním sankcím v rámci smlouvy s kolektivním systémem. Kolektivní systémy aktivně kontrolují, zda výrobci a dovozci elektrozařízení plní své povinnosti, zejména, zda vykazovaná množství elektrozařízení a jejich zařazení do skupin a podskupin odpovídá skutečnosti. Kolektivní systémy tuto kontrolu provádí prostřednictvím nezávislých auditorů.

Naše služby pro výrobce a dovozce elektrozařízení a baterií

Pro povinné osoby proto zajišťujeme řadu služeb, jejichž cílem je zajistit plnění zákonných povinností s minimálními náklady a přitom s jistotou, že nebudou sankcionováni ze strany kolektivního systému nebo ČIŽP.

 

INDIVIDÁLNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ pro výrobce, dovozce


 • zajištění zápisu do seznamu výrobců
 • zařazení výrobků do skupin a podskupin
 • audit správného zařazení výrobků do skupin a podskupin
 • zajištění agendy individuálního plnění povinností včetně zpětného odběru výrobků
 • zpracování roční zprávy pro MŽP ČR
 • zpracování údajů z roční zprávy do systému ISPOP
 • autorizované podání roční zprávy do systému ISPOP
 • příprava výrobce a dovozce na kontrolu ČIŽP
 • přítomnost při kontrole ČIŽP a zastupování zájmů povinné osoby při kontrole a správním řízení
 • zajištění požadovaného rozsahu zpětného odběru elektrozařízení
 • služby vůči odběratelům (posledním prodejcům)

KOLEKTIVNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ pro výrobce, dovozce

 • zařazení výrobků do skupin a podskupin
 • audit správného zařazení výrobků do skupin a podskupin
 • návrh nejvhodnějšího zajištění plnění povinností (výběr kolektivního systému), včetně optimalizace nákladů při výběru kolektivních systémů
 • evidence výrobků uváděných na trh
 • zpracování výkazu výrobků uvedených na trh za vykazované období
 • příprava výrobce a dovozce na audit kolektivního systému či kontrolu ČIŽP
 • přítomnost při prováděném auditu a kontrole ČIŽP, zastupování zájmů povinné osoby

Fotovoltaické elektrárny

 

Povinnosti provozovatelů solárních elektráren

Jste provozovateli fotovoltaické elektrárny či fotovoltaických panelů na domě, zprovozněných do konce roku 2012? Víte, že máte na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (která je součástí zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie), povinnost registrovat se k některému z kolektivních systémů pro zpětný odběr fotovoltaických panelů. Termín je 30. 6. 2013!

Pokud si nevíte rady který kolektivní systém má právě pro Vás ty nejvýhodnější podmínky, pak Vám rádi poradíme. Ve  smlouvách na Vás čeká řada úskalí akolektivní systémy nabízejí i různé bonusy. Některé jsou velmi zajímavé. 

provozovatelé solárních elektráren mají povinnost registrace do kolektivního systému

 

Konkrétní povinnosti pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůstanoví pro  nový § 37p zákona o odpadech ve svém druhém odstavci, který zní:

(2)  Pro  solární  panely  uvedené  na trh do dne 1. ledna 2013 zajistí  financování  předání  ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze  solárních  panelů,  včetně  plnění  těchto povinností, provozovatel solární elektrárny, jejíž jsou solární panely součástí, prostřednictvím osoby  podle  §  37h  odst.  1  písm.  c) [tou je  pouze kolektivní systém autorizovaný MŽP]. Tuto povinnost musí zajistit prostřednictvím  rovnoměrných  dílčích  plateb příspěvků, poskytovaných
minimálně  s  roční periodicitou, počínaje od 1. ledna 2014, na základě smlouvy  uzavřené  nejpozději  do  30. června 2013 s osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1.  ledna  2019.  Právnická osoba podle § 37h odst. 1 písm. c) stanoví příspěvky  na předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů zejména v závislosti na jejich hmotnosti a složení.


AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309