Ekologické služby pro podnikatele, firmy, instituce a obce

Poskytuji komplexní ekologické služby, ekologické poradenství nebo externě zajišťuji plnění zákonných povinností firem a podnikatelů na úseku firemní a podnikové ekologie od roku 2007. 

Působím v těchto oblastech životního prostředí:  

Odpady

Obaly

Ovzduší

hlášení ISPOP

Chemické látky

Ekologická újma

Voda

 Elektrozařízení

Správní řízení

 

Cirkulární  ekonomika

Udržitelnost  a ESG

 

Studie a Strategie

červeně označené oblasti mají termín pro plnění zákonné povinnosti v nejbližších 3 měsících

Přehled vybraných služeb z oblasti firemní ekologie:

 • odpadové hospodářství, včetně nakládání s nebezpečnými odpady
 • zavádění  principů  cirkulární  ekonomiky (oběhového  hospodářství)
 • scan udržitelnosti a ESG,  aplikace Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD),  zavádění ESG
 • povinnosti související s obaly a zpětným odběrem elektrozařízení a baterií
 • ochrana ovzduší - provozní evidence, poplatky ISPOP
 • vodní hospodářství 
 • nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • prevence závažných havárií a hodnocení rizika ekologické újmy
 • zastupování klientů při jednání se státní správou
 • zpracování žádostí o souhlasy a rozhodnutí správních orgánů v oblasti ŽP
 • zpracování Provozních řádů, Havarijních řádů a Povodňových plánů podniků
 • autorizované  hlášení do ISPOP
 • ohlašování  přeprav nebezpečných  odpadů
 • odborně způsobilá  osoba pro  nakládání  s odpady ze zdravotní  a veterinární péče
 • školení  pro nakládání  s nebezpečnými  odpady ze zdravotní  a veterinární  péče
 • zpracování  pokynů  pro  nakládání  s odpady ze zdravotní  a veterinární péče
 • přeshraniční  přeprava odpadů - notifikace - dle nařízení 1013/2006
 • provádění interních auditů plnění povinností a zpracování interních předpisů
 • environmentální systémy řízení (EMS) a systému EMAS. 

a další

Oblast ochrany životního prostředí je definována platnými závaznými právními předpisy, které  se  průběžně zpřísňují. Každý subjekt, ať se jedná o firmu, živnostníka, velký podnik, nemocnici, zdravotní středisko, školu či obec musí včas své činnosti těmto požadavkům přizpůsobovat.  Zanedbání přináší i nebezpečí výrazných pokut při porušování zákonných ustanovení, zejména od České inspekce životního prostředí ( ČIŽP ) jako vrcholného kontrolního orgánu v oblasti ochrany životního prostředí, krajského úřadu nebo obce.

 Právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí stanoví minimální způsoby bezpečného chování všech subjektů. Důvodem je potřeba předcházení ohrožení či poškození životního prostředí a s tím souvisejícího zdraví lidí.

 Pokud firma neví, jak správně nakládat s odpady, které produkuje, nevede evidence, čekají ji vysoké pokuty (až 50 mil. Kč). Ekologické předpisy upravují mnoho dalších povinností týkajících se vod, nakládání a manipulace s chemickými látkamiemisí do ovzduší atd.

 Zorientovat se v záplavě povinností je pro neodborníka spíše nemožné.

 Oblasti zákonné úpravy na úseku životního prostředí – firemní ekologie: 

 1. nakládání s odpady 
 2. dovoz, vývoz a tranzit odpadů - přehraniční přeprava odpadů
 3. zpětné odběry elektrozařízení a baterií
 4. nakládání s obaly
 5. ochrana ovzduší
 6. ochrana vod a půdy
 7. nakládání s chemickými látkami a přípravky
 8. prevence závažných havárií a hodnocení rizika ekologické újmy

 Bezpečnost na prvním místě

 Pokud chcete mít jistotu, že děláte vše v souladu s příslušnými právními předpisy, pak pokračujte dále.

 CÍL

Cílem je vytvořit ve Vaší společnosti podmínky pro správné plnění všech povinností souvisejících se zákonnou úpravou životního prostředí. Díky tomu budete mít jistotu, že Vaši firmu v případě kontroly nepostihnou žádné sankce.

 Při plnění tohoto cíle se současně zlepší pozice Vaší firmy, společnosti či instituce v několika dalších ohledech, například: 

 • Zlepšení image subjektu v očích veřejnosti

 • Hospodárnější využívání surovin, energií, dalších zdrojů.

 • Snížení rizika ekologických nehod a havarijních stavů, za něž firma nese odpovědnost.

 • Zavedení pořádku v provozech a nezanedbatelný je i

 • Ekonomický přínos pro Vaši firmu – snížení provozních nákladů a snížení nezbytné administrativy a

 • Možnost ucházet se o veřejné zakázky (platí i pro subdodavatele).

 Ve svém důsledku pak aplikace správných přístupů k plnění povinností firem na úseku životního prostředí vede ke zvýšení konkurenceschopnosti. 

 Postupy

  Důležité je v první řadě prověřit všechny provozy klienta s ohledem na:

 charakter vykonávaných činností (typ provozovny, druhy činností)

 1. používaná technická zařízení (stroje ve výrobě a údržbě, při provozu budov - kotle, ohřívače, klimatizační jednotky, dopravní prostředky, apod.),
 2. používané materiály, chemické látky
 3. používané energetické zdroje (obnovitelné i neobnovitelné) pro činnosti společnosti (elektrická energie, voda, plyn, PHM).

  Tento vstupní ekologický audit je prováděn se zaměřením na všechny oblasti péče o životní prostředí, kterých se povinnosti klienta týkají. Pokud z předmětu podnikání a technologie vyplývá možnost uplatnění pouze na některé oblasti, je o možnosti zúžení předmětu auditu klient samozřejmě informován. 

 PŘÍNOSY PRO KLIENTA 

 • získání povědomí o problematice v oblasti ekologie
 • předcházení možným problémům - je to výrazně levnější než následné odstraňování škod, placení pokut a případných soudních výloh.
 • získání konkurenční výhody
 • komplexní zajištění služeb v oblasti ekologie odborně způsobilou osobou s rozsáhlými zkušenosti při zajišťování firemních ekologických povinností
 • možnost využití dalších zkušeností – marketing, management, koučování
 • uvedení ekologických aspektů do souladu s právními požadavky je vhodným začátkem pro vybudování dobrovolného environmentálního systému řízení (EMS), nebo environmentálního systému řízení podle normy ISO 14001 či systému EMAS.

 REALIZACE - harmonogram 

 Harmonogram realizace vždy záleží na druhu předmětu podnikání, velikosti a počtu provozů, jejich umístění, na stávajícím souladu s požadavky právních ekologických předpisů atd. 

V případě malých provozů v režimu živnostenského podnikání se v prvním kroku seznámíme s provozem. U velkých firem je první fází ekologický audit, na jehož rozsahu se předem domluvíme s klientem.

Teprve pak je možné stanovit vypracovat návrh řešení s návrhem rozsahu potřebných změn a úprav plnění povinností.

Při návrhu řešení a harmonogramu realizace postupujeme v úzké součinnosti s managementem společnosti a zaměstnanci, pověřenými zajišťováním ekologických povinností. 

 

 

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309