Úvodní stránka » AKTUALITY » Vyhláška č. 445/2022 Sb. - přehled změn

Vyhláška č. 445/2022 Sb. již druhá novela vyhlášky č.273/2021 Sb., podrobnostech nakládání s odpady


Novela vyhlášky č. 273/2073 Sb.(ke stažení  zde) , byla publikována ve Sbírce zákonů dne 23.12.2022. Jedná se již druhou novelu zásadní prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech (č. 541/2020 Sb., v platném znění). Vyhláška novelizuje rovněž další  3 vyhlášky - Katalog odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (vyhláška č.16/2022 Sb.) a vyhlášku o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností (vyhláška č. 345/2021 Sb.). Novela má účinnost od 1. 1. 2023.

Stručné shrnutí nejdůležitějších změn

Novela stanovila delší přechodné období pro možnost ukládání určených nebezpečných odpadů na skládkách, v důsledku nedostatečné infrastruktury pro možnost jejich spalování či jiného využití. Došlo ke zpřísnění mikrobiologických limitů pro využití kalů z ČOV na zemědělské půdě. Novela stanoví jasné podmínky, kdy kaly plnící mikrobiologické limity jsou považovány za upravené kaly dle požadavků zákona o odpadech. Novela dále upřesňuje požadavky na recyklované stavební a demoliční odpady v rámci přechodných podmínek do roku 2024, tedy podmínky související s přechodem odpadu na „neoodpad“ v režimu dle §9 odst. 1 zákona o odpadech). Novela také změnila požadavky na odpady pro zasypávání a vypustila limit stanovený pro benzo(a)pyren. Novelou došlo k nezbytnému prodloužení přechodného období pro vedení průběžných evidencí odpadů a ohlašování odpadů pro odpady i pro odpady z výrobků s ukončenou životností.

K jednotlivým ustanovením novelizované vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:

Změna §3 odst. 3 písm. a) kde je souvislý složitý text s výjimkami ve vážení odpadů vlastním vážícím zařízením rozdělen do 4 bodů, dle typů zařízení, kterým je výjimka určena. Nové znění je přehlednější.

(3) Zařízení určené pro nakládání s odpady musí být
a) vybaveno zařízením na určování hmotnosti odpadu s pravidelnou kalibrací v intervalu nejvýše do 24 měsíců s výjimkou
1. zařízení k zasypávání podle bodu 6 přílohy č. 4 k zákonu,
2. malých zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
3. zařízení přijímajících výhradně kapalné odpady, u kterých je zjišťován objem a hmotnost může být určena výpočtem, a
4. do konce roku 2030 v případě mobilních zařízení může být určování hmotnosti prováděno jiným způsobem, zejména externím zařízením na určování hmotnosti; v takovém případě musí být v provozním řádu, pokud jej zařízení má, nastaven jednoznačný způsob zjištění hmotnosti odpadů od každé předávající osoby,

Opravy chyby: V §6 došlo ke dvěma změnám (opravám odkazových chyb původního textu): 
§ 6 odst. 4 se odkaz na odstavec 2 nahrazuje správným odkazem na odstavec 3. Dále pak v § 6 odst. 5 se chybné odkazy v původním textu („odstavce 2 písm. a) a c) a odstavce 3“) nahrazují správnými odkazy na ustavení „odstavce 3 písm. a) a c) a odstavce 4“. 

Opravy chyby: V §14 odst. 2 (věta třetí) je nesprávný tvar slova „výjimku“ nahrazuje správným tvarem „výjimky“

Opravy chyby: Obdobně jsou odstraněny chyby v §48 odst. 2 v číslech příloh vyhlášky, na které ustanovení odkazuje: 
(2) Pokud je do vermikompostárny přijímán odpad katalogového čísla 02 01 06 nebo neodpadní suroviny stejného původu, musí být provedeno je- jich zpracování předkompostováním podle technické normy ČSN 46 5736 – Vermikomposty nebo musí být technologie vermikompostárny ověřena z hlediska účinnosti hygienizace a prováděno pravidelné ověřování limitních hodnot indikátorových organismů podle přílohy č. 27 28 k této vyhlášce v četnosti podle přílohy č. 30 31 k této vyhlášce.

Nové podmínky pro ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace

V §50, který stanovuje požadavky na ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace, je v odstavci 2 nahrazen text v písm. b) novým zněním:

„b) metodou vstup - výstup, která se provádí odebráním 10 vzorků na vstupu během 30 dnů a 10 vzorků na výstupu, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na vstupu je 48 hodin; vzorek na výstupu musí být vždy odebrán ze stejného materiálu jako pořadím odpovídající vzorek odebraný na vstupu; doba mezi odběrem vstupního a odpovídajícího výstupního vzorku musí odpovídat době, po kterou je materiál podroben technologickému procesu úpravy.“

A dále je v odst. 3 § 50 v písm. b) v závěru textu nahrazena původní hodnota „≤ 1 KTJ“ hodnotou vyšší „méně než 50 KTJ“

Nově stanovené požadavky pro ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace:

Další úpravou je zcela nový text §57 Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace. Původní ustanovení §57 pouze stručně odkazovalo na ustavení §50. To je od 1.1.2023 nahrazeno ustanoveními, která stanoví případy, kdy se provádí ověření technologie hygienizace kalů z hlediska účinnosti procesu v odstavci 1. Odstavec 2 stanoví metody účinnosti hygienizace kalů. Odstavec 3 definuje kritéria pro splnění procesu hygienizace. Odtavec 4 pak stanovuje podmínky, za nichž se technologie úpravy kalů, se považují za ověřené.

Opravy chyby Další opravu chybného odkazu najdeme v §60 v odstavci 1 na §58 59 odst. 1 písm. f ).

Původní text §61, který stanovuje mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, novela nahrazuje novým, obšírnějším textem.

V §64 Program použití kalů se formálně upřesňuje (doplňuje) stávající text 
b) popis technologie úpravy kalů včetně údajů o ověření účinnosti technologie úpravy z hlediska hygienizace,

Přechodná ustanovení

V § 79 odst. 6 se prodlužuje termín plnění povinnosti o 3 roky (do 31.12.2025). Jedná se o prodloužení doby, po kterou se na nebezpečné odpady uvedené v příloze č. 4 bod C vyhlášky nevztahuje omezení dle § 14 odst. 2. Bez novelizace by již platil zákaz ukládat vymezené nebezpečné odpady (v bodě C přílohy č. 4 k vyhlášce) na skládku, protože je technicky možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky. Účinnost tohoto omezení se tedy posouvá o tři roky. Zde je nutné upozornit, že novela přinesla i změnu bodu C Přílohy č. 4 vyhlášky, která výrazně snížila počet druhů odpadů, kterých se regulace nyní týká. 

V §80 odst. 4 se původní přechodné ustanovení pro vedení průběžné evidence odpadů a pro roční hlášení o odpadech prodlužuje o 3 roky. Do konce roku 2025 se tedy průběžná evidence odpadů povede nadále v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/20250 Sb. Provozovatelé zařízení, které přijímají kovové odpady, podléhající regulaci, do konce roku nevedou průběžnou evidenci odpadů podle přílohy č. 14 vyhlášky. 

V §82 odst. 5 se prodlužuje o dva roky (do 31. 12. 2024) termín pro vedení evidence a ohlašování PCB podle § 69 odst. 3 a 4 podle vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. 

Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů.

Novela výrazně zasáhla do §83, který řeší přechodná ustanovení pro nakládání s recykláty ze stavebních a demoličních odpadů. MŽP předpokládá, že od roku 2025 bude tato oblast již upravena novou prováděcí vyhláškou k zákonu o odpadech. 

V § 83 odst. 2 se nahrazuje úvodní odstavec rozšířeným textem: 
Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, odpadem v případě, že splňuje následující požadavky.

Ve stejném odstavci se dále změnil a rozšířil text v písm. a) 
a) je vyroben výhradně z odpadu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 19 12 09 nebo 20 02 02 pocházejícího z dřívější stavební konstrukce nebo rostlého terénu,

Původní text obsahoval pouze odpady 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 nebo 17 05 08 pocházejícího z dřívější stavební konstrukce. Chyběla zde možnost původu v rostlém terénu pro příslušné druhy odpadů. 

Další změna se týká ustanovení písmena b) bodu 8, kde se původní text v závěru tohoto bodu „recyklované kamenivo z místa použití odebráno“ nahrazuje širším pojmem „recyklát ze stavebního a demoličního odpadu z místa použití odebrán“.

Poslední změnu §83 odst . 2 písm. b) vyhlášky přineslo vložení nového bodu 9, který doplnil požadavky pro recykláty ze stavebního a demoličního odpadu a zní „9. zemní těleso pozemních komunikací prováděné v souladu s technickou normou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ze dne 1. února 2010,“.


Změny příloh vyhlášky:

Novela zasáhla výrazně i do svých příloh. Následující tabulka uvádí přehled příloh, které byly novelou dotčeny: 

Příloha č.

 

část

popis

4

C

Omezení počtu odpadů, kterých se regulace týká

4

E

U odpadu 17 03 02 se v závorce vypouští označení ZAS-T1 a ZAS-T2

5

Tab. 5.1

Nová tabulka a poznámky k ní. Z tabulky je vypuštěn benzo(a)pyren a v souvislosti s tím je rozšířen výčet v poznámce č.1

5

Tab. 5.4.

Nová tabulka a poznámky k ní. Změnou je limit PAU z 0,05 na 6 mg/kg sušiny a s tím související změna v poznámce 3 pod tabulkou

7

7.1

Zvyšuje se hodnota podílu plastu pro roky 2023-2024 z 40 % na 45 %

11

 

U odpadu 17 03 02 se vypustilo označení ZAS-T1 a ZAS-T2

25

Tab. 25.5

Odpady, jejichž zpracovávání podléhá povinnosti ověření účinnosti technologie a pravidelnému ověřování limitních hodnot indikátorových organismů

 

Pod text pod tabulkou se doplňuje nový text:

„V případě odpadu 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod se povinnost ověření účinnosti technologie a pravidelného ověřování limitních hodnot indikátorových organismů nevztahuje na

kaly kategorie I.“.

38

 

Původní příloha je nahrazena novou přílohou, která obsahuje dvě tabulky 38.1 a 38.2

39

 

Doplněný text na konci přílohy „V případě technologie úpravy kalů, u které bylo provedeno ověření z hlediska účinnosti hygienizace v souladu s požadavky § 57 odst. 1 až 3, a v případě technologie úpravy kalů, která se považuje za ověřenou podle § 81 odst. 4, se mikrobiologická analýza provádí pouze dvakrát za rok.“.

Změna Katalogu odpadů

Katalog odpadů (vyhláška č. 8/20212 Sb.) obsahuje přechodná ustanovení v §14. Novela č.445/2022 Sb., doplňuje stávající text odstavce 1, který stanovil, že do konce roku 2023 se odpady zařazují podle předcházející právní úpravy (vyhláška č. 93/2016 Sb.). Nově doplněný text který stanoví, že v roce 2024 se již zařazování odpadů řeší dle vyhlášky č.8/2021 Sb., s tím, že se poddruh odpadu zařazuje jako jeho nadřazený druh odpadů. Současně se stanoví, že provozovatelé zařízení a obchodníci s odpady, pokud mají souhlas k příjmu daného podruhu odpadu, mohou v roce 2024 přebírat odpovídající druh odpadu. 

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností a Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností

Obdobně, jako novela posouvá platnost přechodných ustanovení pro evidenci odpadů (viz novelizovaný §80 odst. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb.), tak i pro oblast nakládání s vozidly s ukončenou životností se postupuje do konce roku 2024 postupuje podle předchozí právní úpravy (tzn. stejně jako v letech 2021-2022). Stejně byla upravena i přechodná ustanovení pro evidenci a ohlašování elektrozařízení, baterií a akumulátorů a pneumatik s ukončenou životností (tzn. v letech 2023-2024 se postupuje stejně jako v letech 2021 a 2022). 

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309