Úvodní stránka » CHEMICKÉ LÁTKY

CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY


  • sledování dodržování obecně závazných předpisů v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky (CHLaP) - zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a dalších legislativních předpisů

  • vedení evidence CHLaP ve společnosti (vyjma T+) včetně zařazení podle nebezpečných vlastností látek

  • zabezpečení bezpečnostních listů pro používané CHLaP

  • zpracování písemných pravidel pro nakládání s vybranými nebezpečnými CHLaP a zaslání na příslušnou hygienickou stanici

  • zpracování plánů havarijních opatření pro úniky nebezpečných CHLaP

  • zpracování protokolu o zařazení či nezařazení objektů do skupin A nebo B dle platné legislativy v oblasti prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými CHLaP

  • školení všech zaměstnanců, kteří s CHLaP nakládají

  • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309