Úvodní stránka » Nový zákon o odpadech

Připravíme Vás na plnění  nových  povinností dle zákona č. 541/2020 Sb.

Na plnění  povinností dle nového  zákona jsme připraveni

Pokud potřebujete seznámit s novými  povinnostmi ze zákona o odpadech,  které  máte od 1.1.2021, neváhejte se na nás obrátit (sulc@sfe.cz nebo mob. 604 393 309). Povinnosti  můžete na nás rovněž ousourcovat (zajišťujeme bezproblémové externí  plnění  povinností firem,  institucí nebo  obcí či  jiných  úřadů).

- provedeme audit plnění  povinností

- zpracujeme interní  dokumentaci / interní předpisy

- převezmeme administrativní  a evidenční  povinnosti

- zajistíme nezbytné  souhlasy státní  správy pro  Vaši  činnost 

V období  prvního  čtvrtletí a pravděěpodbně i  o  něco  déle nebudou ve Sbírce zákonů k  novému  zákonu  vyhlášené  prováděcí  předpisy. Všichni původci  tak  jsou díky nepřeipravenosti  prováděcích  předpisů  na velmi  tenkém ledě.  MŽP pro  svůj  rezort (přímo  řízené  subjekty s výkonem  státní  správy v  odpadovém  hospodářství) vydává Metodické  pokyny,  Metodické  podklady atd.  Ty ale mají charakter interního  předpisu rezotu (pokud nejsou  v rozporu  se zákonem o odpadech). Pro  činnost původců  odpadů  lze tedy usuzovat,  co  budou správní  orgány posuzovat  jako  plnění  povinností,  které  jsou  v souladu  s novým  zákonem  o  odpadech. 

V takto nepřehledném  právním  prostředí  je proto velmi  složité se orientovat.  Proto  přinášíme v  následujícím textu  přehled části  nových  povinností. Pokud by jste uvítali  odbornou  pomoc s definováním,  které  povinnosti  se vztahují k činnosti  Vašeho  subjektu, rádi  Vám  pomůžeme. Pomůžeme i  s nastavením  plnění  povinností  do  doby vydání  prováděcích  vyhlášek a samozřejmě i  v následujícím  období,  kdy budou  povinnosti  specifikovány dosud absentujícími  prováděcími  vyhláškami.   

Rychlé  seznámení  se změnami  povinností  dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  

Pro  Vaši  rychlou orientaci  jsme připravili výběr změn,  které  nový  zákon  o  odpadech od 1.1.2021 přinesl. 

1) Původce odpadu má povinnost dle § 13 (1) c) soustřeďovat odpady odděleně a za splnění technických podmínek pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí (§ 30 (1)).
2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může povolit na žádost  původce odpadu upuštění od odděleného soustřeďování odpadů u původce odpadů dle § 30 (3). Veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se zařazuje jako jeden druh odpadu podle Katalogu odpadů. 
3) Zákon  o odpadech  umožňuje v § 5 (2) uzavřít dohodu více původců odpadů, při jejichž činnosti vzniká odpad, aby smluvně stanovili jednoho z původců, který bude dále vystupovat jako původce všech společně produkovaných odpadů. Tento postup je vhodný například pro stavby, kde generální dodavatel (nebo  jeden  ze subdodavatelů) stavebních prací může působit jako původce všech odpadů z dané stavby, včetně odpadů vznikajících při činnosti ostatních subdodavatelů. 
4) Dále podle ustanovení § 5 (2) se může vlastník věci (např. vlastník nemovitosti,  nájemce nemovitosti) dohodnout se subjektem, který provádí pro vlastníka věci práce, při nichž vzniknou odpady, že vlastníkem a původcem takových odpadů bude smluvně vlastník věci (např. nemovitosti). Příkladem mohou být práce, při  nichž  vznikají  odpady s kladnou  hodnotou. Vlastník věci může mít zájem sám předat takové odpady do zařízení  ke sběru nebo  k  využití a to  sám,  nebo  prostřednictvím  zprostředkovatele,  nebo  je předat  obchodníkovi  s odpady. 
5) Subjekt, který předává odpad do skladu odpadů před využitím, k úpravě před využitím nebo k využití odpadů, může s provozovatelem zařízení uzavřít písemnou smlouvu dle § 16 (2), že odpad zůstává ve vlastnictví předávající osoby. Tento  odpad pak  může provozovatel zařízení  předat výhradně vlastníkem odpadu stanovenému provozovateli zařízení určeného k nakládání s tímto odpadem, nebo obchodníkovi. podle tohoto  bodu  může postupovat  jak  běžný  původce odpadu,  provozovatel  zařízení,  nebo  "smluvní  původce odpadu" dle předchozích  dvou  bodů  (dle §5 (2) nového  zákona o  odpadech).
6) U původce odpadu musí být ostatní  i  nebezpečný odpad shromažďován (soustřeďován v místě jeho vzniku) odděleně podle druhů za podmínky, že uložení odpadu v místě shromažďování nepřesáhne 1 rok (§11 odst. 3 písm. a). Technické podmínky pro soustřeďování nebezpečných i ostatních odpadů musí (dle Metodického pokynu MŽP z 23. 12. 2020, bodu 1.7 Technické podmínky soustřeďování odpadů: Do doby účinnosti nové vyhlášky o Podrobnostech nakládání s odpady splňovat požadavky § 5 a § 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění k 31. 12. 2020.
7) Zákon přináší zjednodušení pro např. řemeslníky a malé firmy, které provádí své činnosti mimo provozovnu (např. v bytech nebo domech fyzických osob, v jiných firmách atd.) a vzniká jim odpad, tak nově mohou vzniklý ostatní odpad (na jednom místě vzniklý,  ihned naložený  do  vozidla) v množství max. 20 t (jednorázový odvoz) převézt na svoji (vhodnou) provozovnu. Dále s tímto odpadem nakládá, jako by odpad vznikl na této provozovně. Takto soustředěný odpad smí být na provozovně uložen po dobu max. 1 roku. Tento  postup  ale nelze použít pro  soustřeďování  odpadů  z  jiné  provozovny.  
8) Pozor na sklady odpadů - od 1.1.2021 je sklad odpadů (ostatních i nebezpečných) zařízením pro skladování odpadu,  které  vyžaduje souhlas krajského  úřadu.
V případě, že provozovatel skladu toto zařízení provozoval již v roce 2020, má povinnost podat žádost o nový souhlas v rozsahu požadavků nové prováděcí vyhlášky (dosud nepublikované) do 30.6.2021 na příslušný krajský úřad,  jinak lze stávající sklad odpadů provozovat pouze do konce roku 2021. pro  skladování  ostatních  odpadů  v  maximální  kapacitě dle přílohy č. 4 zákona,  není  nutný  souhlas krajského  úřadu,  ale pouze ohlášení  zařízení dle nového  zákona o  odpadech. Sklad nebezpečných  odpadů  musí  mít souhlas KÚ vždy. Každý  sklad bude od roku 2022 požívat  nově přidělené  identifikační  číslo  skladu (v  průběžné  evidenci  i  v  hlášení  o  odpadech).  
9) Pozor na stavební a demoliční odpady - zde zákon  o  odpadech  přináší  povinnost pro  původce odpadů (tedy stavební  firmu) uzavřít písemnou smlouvu na zajištění  předání vznikajících  odpadů  již  před jejich  vznikem (s provozovatelem  zařízení oprávněného  daný  druh  stavebního  a demoličního odpadu přijmout). 
10) Zákon o odpadech zpřísňuje  podmínky pro nakládání se stavebními a demoličními odpady v místě vzniku. Např. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadů povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace: Tuto problematiku má upravovat prováděcí vyhláška, která počátkem roku 2021 nebude účinná. Podle Metodického pokynu MŽP bude do účinnosti vyhlášky zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami. 
11)  Původci  komunálních  odpadů (KO) musí mít  rovněž uzavřenou písemnou smlouvu o předání běžně produkovaného KO s provozovatelem  zařízení oprávněného  daný  druh  KO přijmout.
12) Vedení  průběžné  evidence odpadů a ohlašování  odpadů - Vedení průběžné evidence odpadů v roce 2021 a ohlašování odpadů za rok 2021 se provede dle Metodického pokynu MŽP z 23.12.2020  dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně používaných kódů nakládání s odpady. Forma hlášení tedy bude pro rok 2021 stejná jako pro rok 2020.
13) Limit pro  ohlašování  nebezpečných  odpadů je od roku 2021 zvýšen na 600 kg,  pro ostatní  odpady limit zůstal zachován  ve výši 100 t. Pro dosažení limitu je i nadále rozhodující součet za všechny provozovny jednoho subjektu (jedno IČO) za příslušný ohlašovací rok.
14) Termín  ohlašování  odpadů je posunut na 28.2. následujícího  kalendářního  roku (poprvé tedy v roce 2022 - pro hlášení  za rok 2021) 
15) Původce odpadů je povinen předat odpady do  zařízení. Do doby předání odpadů do zařízení je za nakládání  s odpady odpovědný jejich původce. V zákoně existuje možnost předání  přímo  provozovateli  zařízení na provozovně původce, kdy přechod vlastnictví  k odpadům (i  povinností) nastává  okamžikem  zahájení  přepravy do  zařízení. Tento  postup  musí  být  upraven  smlouvou.
16) Odpad lze předat i  obchodníkovi  s odpady (resp.  jím  pověřenému  dopravci). Podrobnosti  určuje zákon. Obchodník  s odpady bude moci  vykonávat  činnost na základě rozhodnutí  KÚ.  Žádost  o  souhlas bude moci  podat  obchodník  s odpady až bude k  dispozici  účinná  prováděcí  vyhláška v  dané  věci.
17) Zákon  umožní nově i  činnost zprostředkovatele nakládání s odpady. Jedná se o subjekt, který je smluvně zmocněn původcem odpadu, aby jeho jménem zajistil předání odpadu do zařízení, se kterým má zprostředkovatel uzavřenou smlouvu o předání odpadů do zařízení. Zprostředkovatel má ohlašovací povinnost vůči místně příslušnému krajskému úřadu.
18) Původce odpadů  se může zapojit s produkovanými  komunálními odpady a odpady z  obalů (papír,  plast,  sklo a kovy) do  obecního  systému  pro  nakládání  s KO - na základě písemné  smlouvy s obcí.  Pokud obci  takto  předá  veškerý odpad daného  druhu,  nevede k  němu  průběžnou  evidenci  a ani jej  neohlašuje. 
19) Původce odpadů,  který  umožňuje fyzickým  osobám (občanům) odkládání  KO ve své  provozovně,  musí  zajistit musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu – minimálně pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu. Tato  povinnost se týká  třeba výrobních  podniků,  ale i  obchodních  center. V tomto opatření vidí MŽP velký prostor ke zlepšení a navýšení recyklace. Pokud není například v rámci velkých obchodních center zavedeno oddělené soustřeďování, končí velké množství recyklovatelných odpadů odstraněním nebo při nejlepším energetickým využitím.
20) přeprava odpadů  v ČR je nově časově limitovaná (max 48 hod.,  resp .  max . 24 hod. pro odpad ze zdravotnické nebo veterinární péče).
21) ohlašování  přepavy nebezpečných  odpadů  v  ČR je obdobné  jako  v  předcházející  úpravě zákonem  185/2001 Sb.,  ve znění  k  31.12.2020.
22) Předcházení  vzniku  odpadů -  umožněním kompostování biologicky rozložitelného materiálu z vlastní produkce původce odpadu. Podmínkou je, že kompostování bude probíhat za aerobních podmínek rozkladu, bez vzniku zápachu a metanu. Výsledný kompost musí původce využít pro svoji potřebu nebo jej lze předat (splňuje-li podmínky zákona o hnojivech) jinému  subjektu. Nevyužitý kompost se ale stává odpadem. 
23) Původci  zdravotnického a vetrinárního  odpadu s produkcí  větší  než 10 t za rok musí  mít  zajištěno  nakládání  s takovými odpady odborně způsobilou  osobou a musí  pravidelně proškolovat osoby,  které  s odpadem  nakládají.  Zákon  vymezuje povinnosti  i  pro  poskytování  zdravotnické  péče (a veterinární  péče )v  domácnostech, v  sociálních  zařízeních nebo  třeba i  v tetovacích  salonech a protidrogových  střediscích. 
24) lékárnám  vzniká  nová  povinnost soustřeďovat  odděleně odpad z  léčiv z  domácností (od vlastního  odpadu). Lékárny budou  čtvrtletně ohlašovat množství  léků  z  domácností  předané  na zařízení. 
25) Původce odpadů,  pokud odpad odveze sám (nebo  s využitím dopravce) na skládku odpadů,  stává  se poplatníkem  za uložený  odpad. Provozovovatel  skládky je pak  plátcem tohoto poplatku. Cena za skládkování  vzroste v  důsledku  zvýšení  skládkovacích  poplatků,  ale i  v důsledku  zvýšení  rekultivační  rezervy.  V roce 2021 při  uložení  odpadu  s výhřevností  nad 6,5 MJ/kg na skládku  bude na poplatcích  uhrazeno 800 Kč + 145 Kč = 945 Kč za jednu  tunu (např.  KO). K tomu  provozovatel  skládky připočítá  i  cenu  za skládkování  jedné  tuny daného odpadu. 

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309