Úvodní stránka » AKTUALITY » SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

SCAN UDRŽITELNOSTI - SCAN SUSTAINABILITY

Scan udržitelnosti podniku, firmy,  instituce či  obce je služba,  která je určena pro  podnikatelské  subjekty i  veřejné  instituce,  které  mají  zájem  ověřit soulad plnění zákonných povinností na všech  úsecích  životního  prostředí. Přidanou  hodnotou  Ekologického  scanu  je i posouzení nákladů,  souvisejících  s plnění  ekologických  povinností. Na firmu  a její  povinnosti  se přitom  díváme jako  na celek. Udržitelnost  je hodnocena potenciálem uplatnění  principů  cirkulární  ekonomiky a poteciálem  naplnit  podmínky nefinančního  reportingu udržitelnosti  (ESG). 

Co  je obsahem  SCANU UDRŽITELNOSTI (scan sustainability) ?

1. ověření,  zda subjekt plní  všechny povinnosti,  které  mu  ukládá zákonná  úprava v  jednotlivých úsecích  živitního  prostředí.

2. ověření, zda subjekt plní  své  povinnosti  správně a v úplném  rozsahu

3. ověření  potenciálu pro  cirkulární ekonomiku (oběhové  hospodářství)

4. ověření  konceptu  udržitelnosti,  včetně ověření připravenosti  na tzv.  nefinanční  reporting (ESG*)

* ESG - Zkratka z  prvních  písmen oblastí řízení  firmy - Environmentální, Sociální a Governance. Jde o koncept, dle kterého bude hodnocena úroveň udržitelnosti evropských firem v uvedených  třech  oblastech. Hodnoceny budou nejen ekologické dopady (E), ale také sociální efekty (S) v podobě wellbeingu uvnitř firem a způsob řízení firmy (G),  včetně souladu s legislativními  požadavky a politikami. Na úrovni  EU sjednocuje standardy ESG reportingu Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD) – Evropská směrnice, která sjednocuje standardy ESG reportingu pro všechny členské země EU. Směrnice zajistí větší transparentnost ESG reportingu, především v nefinančních indikátorech. Legislativně účinná bude směrnice pro některé firmy již od roku 2024. ESG index firem  bude rovněž vodítkem  pro  banky při  poskytování  úvěrů.  Banky budou zvýhodňovat klienty,  kteří  budou respektovat a naplňovat  principy ESG. Pro  udržitelně smýšlející  investory  bude významným vodítkem nejen ESG ranking,  ale i ESG benchmark (srovnání  konkrétního  subjektu  s nejlepším subjektem  v  daném  oboru dle plnění  kritérií  ESG. 

Úrovně scanu udržitelnosti:

Základní  úroveň  tvoří body 1 a 2 shora uvedeného  přehledu,  tedy ověření zda firma plní  veškeré  zákonné  povinnosti v oblasti právní  úpravy životního  prostředí a také  to,  jak  je plní. Po  provedení základního scanu udržitelnosti se vedení  dozví,  zda je zcela,  noebo  jen  částečně v souladu  se zákonnými  požadavky. Dalším  výstupem je i  přehed těch  povinností,  které je potřeba dále plnit. 

Druhá  úroveň (bod 3) navazuje na základní  úroveň a jejím  cílem  je zhodnotit,  zda má  subjekt potenciál v oblasti  cirkulární  ekonomiky. Cirkulární  ekonomika je většinou  spojována s nakládáním  s odpady ve firmě. Ale to  je velmi  úzký  pohled.  Cirkulární  přístupy se mohou  uplatnit  v řadě dalších  oblastí (energetické  hospodářství, nakládání  s vodami, investicní  výstavba či  pořizování  technologií).  Tato  část se rovněž zabývá  dostupností služeb s ohledem na minimalizaci  vzdálenosti.  Cirkulární ekonomika je zaměřena na udržitelnost působení v  širším  pohledu. 

Nejvyšší  úroveň představuje přípravu na nefinanční  reporting firem - uplatnění  principů ESG. ESG se bude povinně týkat těch  největších subjektů a v čase se bude rozšiřovat na firmy menší. Ale může dopadnout  i  na firmy střední  či  malé  velikosti,  pokud jsou  dodavateli firem,  které  budou podléhat povinnému  reportinu  udržitelnosti. Tyto  firmy budou i  po  svých  dodavatelích  vyžadovat  plnění  cílů  v  oblasti  ESG,  aby jim  vylepšovali  scóre ESG. Naopak  ti  dodavatelé,  kteří  principy ESG nezavedou a nebudou  schopni  poskytovat  svá  data  a součinnost pro  ESG reporting odběratelů  a budou  nahrazeni flexibilnějšími  dodavateli,  respektujícími  ESG principy. 

Rozsah  scanu udržitelnosti v jednotlivých úrovních  je dán  velikostí subjektu,  oborem  činnosti, dostupností vlastních dat pro  posouzení. Proto  ke každému  případu  přistupujeme individuálně. 

Jakou  úroveň  Ekologického  scanu  potřebuji

Pokud si  nejste jisti,  rádi  Vám  pomůžeme v rozhodnutí. Ekologický  scan  může být  rozfázován  i  na delší  období,  aby bylo  možné  subjekt postupně připravit na druhou (cirkulární) a třetí  (ESG) úroveň. 

Co  získám po  provedení  scanu udržitelnosti?

Realizací základní části scanu získám pro firmu nebo  instituci  jistotu v rozsahu  plnění zákonných environmentálních  povinností.  Díky druhé  úrovni  úrovni  scanu zjistím  potenciál  uplatnění cirkulárních  řešení v podmínkách  subjektu. To  znamená,  že budu  znát potenciál  úspor a potenciál  nutných  investic,  k dosažení dalších  úspor a zajištění  udržitelnosti. V nejvyšší úrovni získám  přehled o o  tom,  jaké konkrétní kroky musí subjekt učinit,  pokud by měl  svým  odběratelům dokládat výstupy pro  jejich  ESG reportingy.  Pokud firma (instituce) projde všemi  fázemi scanu,  

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309