Úvodní stránka » ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

 • zajištění/aktualizace souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zajištění/aktualizace souhlasu k upuštění od třídění odpadů
 • pomoc při zařazování vznikajících odpadů podle druhů a kategorií
 • průběžné sledování shromažďování odpadů v jednotlivých provozovnách (skladech odpadů) a kontrola provozuschopného stavu podle právních předpisů
 • zajištění značení shromažďovacích prostředků a míst podle právních předpisů (identifikační listy nebezpečných odpadů – ILNO)
 • evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO)
 • zpracování/aktualizace Plánu odpadového hospodářství (POH původce odpadů)
 • vedení průběžné evidence odpadů vznikajících z činnosti společnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech
 • pomoc při zpracování ročního hlášení o produkci odpadů
 • snížení objemu vznikajících odpadů
 • využívání možností zpětných odběrů elektrozařízení, baterií a dalších výrobků s ukončenou životností
 • školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady
 • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309