Úvodní stránka » snížení rizika sankcí

Zastupujeme firmy, společnosti a organizace při kontrolách ČIŽP

Zastupujeme právnické osoby i fyzické osoby při kontrolách ČIŽP, krajských úřadú, obcí s rozšířenou působností. Jsme odborně způsobilí pro hájení zájmů klientů. Známe rozsah povinností klientů a dokážeme posoudit, zda z kontroly může vyplynout nebezpečí sankce. Dokážeme efektivně jednat s kontrolními orgány a vytvořit podmínky pro minimalizaci postihu klienta.

Pokud se jedná o ohlášenou kontrolu, doporučujeme nás co nejdříve kontaktovat. Pokud si nejste jisti, zda máte vše před kontrolou v pořádku, provedeme kontrolu. 

Provedeme posouzení plnění Vašich povinností a určíme rozsah případných problémů a do kontroly provedeme nápravu stavu, pokud je to možné. Jedná se o doplnění evidencí, jejich aktualizaci či jejich zavedení. Pokud je nutné podat žádost o administrativní souhlasy či rozhodnutí, zpracujeme návrhy a podáme je v zastoupení klienta. 

Efektivním posouzením a rychlou rekonstrukcí povinných evidencí a pod. eliminujeme riziko vysokých sankcí. 

Zastupovat Vás můžeme i následně po provedené kontrole, při které byly ČIŽP nebo jiným kontrolním orgánem zjištěny nedostatky. V rámci správního řízení pak zjistíme, zda veškerá zjištění jsou v pořádku a navrhneme další oprtření, aby se snížilo případné sankcionování. 

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám při řešení situace. Čím dříve nás kontaktujete, tím více budeme mít času na přípravu a omezení rizik. 

Pro ilustraci uvádíme některé skutečnosti, které se vztahují ke kontrolní činnosti ČIŽP:

Činnost ČIŽP

Právním základem pro činnost České inspekce životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech , který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. Zákon stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Kontrolu dodržování ustanovení zákona vykonává i Česká inspekce životního prostředí. Kontrola je zaměřena na právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a na obce. Kontrola dodržování zákona o odpadech fyzickými osobami (občany) a nakládání s komunálním odpadem spadá do kompetencí jednotlivých obcí. 
 
Nakládání s obaly je upraveno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. Tento zákon povinným osobám stanovuje práva a povinnosti při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů, dále stanovuje poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 
 
Předmětem zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích je stanovení práv a povinností právnických a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, při jejich uvádění na trh a do oběhu. Tento zákon, který nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přístupu ČR k EU v platnost a byl již novelizován zákonem č. 186/2004 Sb., nahradil zákon č. 157/1998 Sb., který od roku 1999 poprvé upravoval problematiku chemických látek a přípravků v ČR. Oblast nakládání s biocidními přípravky upravuje zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změněn některých souvisejících předpisů.

Česká inspekce životního prostředí - kontrolní činnost

 
v oblasti odpadového hospodářství vykonává tyto hlavní činnosti:  
provádí kontroly, revize, prověrky a šetření zaměřené na dodržování platných právních předpisů, ukládá pokuty za porušení stanovených povinností, stanovuje podmínky a lhůty pro zjednání nápravy protiprávního stavu, vydává stanoviska pro ostatní orgány státní správy, spolupracuje s krajskými úřady, celními orgány, Policií ČR, hygienickými stanicemi, finančními úřady a obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc, dle ustanovení zákona č.356/2004 Sb., o chemických látkách a přípravcích, dozírá na jeho dodržování právnickými a fyzickými osobami, včetně ukládání pokut a nápravných opatření, dle ustanovení zákona č. 477/2001 Sb. o obalech kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru a povinnost využití odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících.
ZDROJ:ČIŽP

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309