Úvodní stránka » NOVÉ ODPADOVÉ ZÁKONY

 Nové  zákony můžete stáhnout ze Sbírky zákonů:

zákon  č. 541/2020 Sb.,  o  odpadech - zde

zákon  č. 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou  životností - zde

zákon č. 543/2020 Sb.,  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou
životností - zde 

zákon  č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů - zde 

S ohledem  na publikování  uvedených  zákonů dne 23.12.2020 ve Sbírce zákonů nejsou  dosud publikovány jejich  prováděcí  předpisy. Předpokládaný  termín jejich  kompletního  publikování je na konci  prvního  čtvrtletí 2021,  spíše ale o  něco  později. Nová  právní  úprava na úseku odpadového  hospodářství,  na úseku  právní  úpravy nakládání  s výrobky s ukončenou  životností (elektorzařízení,  baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla) a na úseku obalů by měla být  úplná do  konce prvního  pololetí. 

Seznam  dosud publikovaných  prováděcích  předpisů:

číslo prováděcího  předpisu Název prováděcího  předpisu Ke stažení Publikován  dne
8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) zde 12. 1. 2021

Naše poradenské  služby k  implementaci  nových  povinností  jsou  určeny pro tyto  typy subjektů:

původci odpadů  (firmy,  při  jejichž činnosti  vzniká  odpad) - výrobní  podniky, služby, administrativní  centra, logistická  centra, obce,  instituce,  úřady,  nemocnice,  ambulance,  veterinární  kliniky, lékárny 

výběr z povinností původců  odpadů (zde),  povinnosti původců  odpadů  ze zdravotní  a veterinární  péče (zde); povinnosti  původců  stavebních  a demoličních  odpadů (zde)

provozovatelé  zařízení (provozovatelé  skladů  odpadů,  provozovatelé  sběren  a výkupen  odpadů,  provozovatelé  sběrných  dvorů,  provozovatelé  zařízení  na úpravu  odpadů,  provozovatelé  zařízení  na recyklaci  odpadů,  provozovatelé  zařízení  na zpracování  elektroodpadů,  provozovatelé  zařízení  na zpracování  baterií  a akumulátorů atd.)

Provozovatelé  mobilních  zařízení ke sběru odpadů  a k  úpravě odpadů 

Výrobci  a dovozci výrobků,  na něž se vztahuje regulace zákonem  č 542/2020 Sb., o  výrobcích  s ukončenou životností (zařazování  výrobků,  plnění  evidenčních  povinností  vůči  kolektivním  systémům,  ohlašování  výrobků  uvedených  na trh  za příslušné  období,  ekonomická  optimalizace plnění  povinností (minimalizace nákladů  na recyklašní  poplatky),  zastupování  výrobců  a dovozců při  auditech  kolektivních  systémů atd.) 

Osoby uvádějící  obaly nebo  balené  výrobky na trh,  na něž se vztahuje regulace zákonem  č. 477/2001 Sb.,  o  obalech,  ve znění  k  1.1.2021  (zařazování  obalů,  plnění  evidenčních  povinností  vůči  autorizované  obalové  společnosti (EKOKOM a.s.),  ohlašování  obalů uvedených  na trh v  ČR a exportovaných  z ČR za příslušné  období,  ekonomická  optimalizace plnění  povinností (minimalizace nákladů  na recyklašní  poplatky),  zastupování  výrobců  a dovozců při  auditech  autorizované  obalové  společnosti atd.)

Obce (návrhy systémů  nakládání  s komunálními  odpady,  návrhy obecně závazných  vyhlášek pro  nastavení  systému nakládání  s KO a pro  místní  poplatek  "za komunální  odpady", vyhodnocování  systémů  a uveřejňování povinných  informací  pro  občany)

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309