Úvodní stránka » ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE

Zdravotnické a veterinární  odpady 

nové  povinnosti od 1.1.2021

Nové  povinnosti  související  ze zajišťováním  zdravotních a veterinárních  služeb,  související  se vznikem  odpadů  ze zdravotní a veterinární péče dle nového  zákona o  odpadech,  poskytujeme v  následujícím  rozsahu:

 

Povinnost,  oblast Popis našich  služeb Poznámky
zajiťovat  nakládání  s odpady ze zdravotní  a veterinární  péče odborně způsobilou  osobou   komplexní externí  zajištění  povinností odborně způsobilé  osoby pro  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče
zajišťování  nakládání  s odpady ze zdravotní  a veterinární  péče vlastním  proškoleným zaměstnancem zajišťujeme školení  zaměstnanců  namísto odborně způsobilé  osoby pro  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče školení  1 x ročně
zajišťování  fyzického  nakládání  s odpady ze zdravotní  a veterinární  péče zaměstnanci  provozovatele zařízení zajišťujeme školení  zaměstnanců  pro  nakládání faktické nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče školení 1 x za 3 roky
plnění  povinnosti  původce odpadu z  veterinární  péče poskytované  v  místě ustájení  nebo  v domácnosti  zajišťujeme plnění  povinností původce odpadu  v  případě vzniku odpadu  z  veterinární  péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí,  jehož  jste ze zákona původcem,  jakožto poskytovatel veterinární péče externí  výkon  povinností,  evidence odpadů,  výběr odběratele odpadů (provozovatele zařízení , oprávněného  k  přijetí  odpadu  z  veterinární  péče)
dokumentace provedených  školení o proběhlém  školení,  jeho  rozsahu a o  proškolených  osobách  zpracováváme protokol  o  školení  doklady pro agendu  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče
interní  předpisy,  pokyny,  směrnice zpracováváme večkerou  požadovanou dokumentaci pro  odborné  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče
optimalizace způsobu  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče zpracováváme optimalizační dokumenty pro  ekonomicko-organizační  optimalizaci  způsobů  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče,  včetně všech  ostatních  odpadů v běžném  režimu  povinností,  včetně aktualizací  při  změně povinností  či  podmínek  pro  zajišťování  na straně provozovatele zařízení  podklad pro  optimalizaci způsobů  zajištění  povinností při  nakládání  s odpady ze zdravotní a veterinární péče
podklady pro  optimalizaci výběru smluvního  subjektu pro  předání  odpadů   ze zdravotní a veterinární péče zpracováváme podmínky pro  výběrové  řízení na dodavatele služeb  provozovatele zařízení,  oprávněného  k  převzetí  odpadů   ze zdravotní a veterinární péče,  nebo  zajišťujeme výběrové  řízení  na dodavatele uvedených  služeb podpora subjektu  v rámci  výběru  provozovatele zařízení pro  příjem  produkovaných  odpadů,  zejména   odpadů   ze zdravotní a veterinární péče
označení  shromažďovacích  prostředků a místa nakládání  s odpady   ze zdravotní a veterinární péče zajištžění  veškerých  zákonných  označení shromažďovacích  prostředků,  míst  soustřeďování  odpadů   ze zdravotní a veterinární péče,  identifikačních  listů  odpadů,  atd. garantujeme označení  v  rámci  platné  právní  úpravy,  které  usnadní  zaměstnancům správnou  orientaci a podporuje plnění  povinností pro oddělené soustřeďování  odpadů
zastupování  při  jednání  s orgány státní  správy na základě zmocnění odborně zastupujeme klienta při  kontrolách a jiných  jednáních  s orgány státní  správy v  odpadovém  hospodářství odborně zastupujeme klienta osobní přítomností  na kontrolách,  což  je nejúčinnější  způsob  předcházení případným  sankcím 

Pokud máte zájem  o  komlexní  řešení  Vašich  povinností  ve spolupráci  s námi,  případně o  zajištění  něktreré  z  povinností  při  nakládání  s odpady   ze zdravotní a veterinární péče,  kontaktujte nás prosím  na:

sulc@sfe.cz nebo  mob: 604 393 309

Odpady ze zdravotnické péče

Nový  zákon  definuje  odpad ze zdravotní  péče:  

Příklady míst  vzniku  Podle místa vzniku
zdravotnická  lůžková a ambulantní zařízení odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 Katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
domácí  zdravotnická  péče odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo

sociální  zařízení, tetovací  salony, protidrogová  centra

odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení

Odpady z veterinární  péče

Dále zákon  541/2020 Sb.,  o odpadech,  definuje odpad z  veterinární  péče,  jako  odpad uvedený v Katalogu odpadů jako odpad z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat, který vznikl při poskytování veterinární péče.

Verinární  péče poskytovaná  v  místě ustájení  nebo v  domácnostech

V případě veterinární péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí je poskytovatel veterinární péče povinen písemně poučit chovatele o způsobu nakládání s odpadem
z veterinární péče a o jeho bezpečném uložení tak, aby nedošlo k ohrožení jeho zdraví, zdraví zvířete, veřejného zdraví a poškození životního prostředí, a chovatel je povinen s odpadem naložit v souladu s tímto poučením.

Původcem odpadu z veterinární péče v případě veterinární péče poskytované v místě ustájení zvířete nebo v domácím prostředí je poskytovatel veterinární péče.

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309