Úvodní stránka » enviroDESiGN - POSTUPY

Ekologické povinnosti firem

Principem služeb enviroDESiGN® je uplatnění několika na sebe navazujících procesů. Výsledkem je ekonomicky optimalizovaná firemní ekologie - firma plní své ekologické povinnosti s minimalizovanými provozními náklady a má garantovanou bezpečnost plnění povinností.

1) Posouzení stávajícího stavu plnění povinností firmy

2) Návrh řešení

3) Implementace schváleného řešení plnění povinností v rámci firemní ekologie

 

Posouzení stávajícího stavu zajištění plnění povinností a agend

1) audit rozsahu plnění zákonných poviností firmy v jednotlivých oblastech životního prostředí. V této části se soustředíme na specifické podmínky firmy, které je nutné vzít v úvahu v návrhové části.

2) riziková analýza přímo navazuje na audit plnění povinností a managementu firmy poskytne přehled potenciálních sankcí, pokud jsou zákonné povinnosti plněny nedostatečně nebo vůbec.

3) ekonomické posouzení stávajících provozních nákladů - na základě ekonomické anylýzy je stanovena výše všech provozních nákladů.

Tato analýza je velmi důležitou částí služeb. S ohledem na nejrůznější technoligie, které jsou ve firmách uplatňovány, je úlohou odborného poradce-auditora správně posoudit veškeré aspekty stávajících přístupů klienta při plnění povinností v oblastech odpadů, obalů, ovzduší, vodního hospodářství, IRZ, prevence havárií atd. Pouze poradce - auditor, který má vysokou odbornost a rozsáhlé odborné zkušennosti (na úseku technologií a práva životního prostředí) může připravit  kvalitní podklad, který je základem pro celou architekturu řešení. 

Uvedené podklady slouží k definování stávajících podmínek - věcných, administrativních, personálních a ekonomických. Po projednání s managementem firmy je stanoven rozsah návrhové části.


Návrh řešení

Na základě předchozích kroků zpracujeme návrh řešení. Ten vychází prioritně z potřeby splnění povinností s minimálními náklady na straně klienta. Postupujeme v úzké spolupráci s managementem. Priority, které v rámci služeb enviroDESiGN® uplatňujeme, jsou:

» aplikace zákonných požadavků nejekonomičtější cestou

» zjednodušení všech logistických a administrativních procesů

» zapojení odpovědných osob do procesu

» zpracování návrhů provozní dokumentace a podkladů žádostí o rozhodnutí příslušných orgánů státní správy

Návrh řešení je projednám s managementem, který vybere způsob zajištění povinností z navrhovaných variant a stanoví rozsah implementace. Preferujeme variantní řešení, tak, aby klient mohl jednoznačně zvážit způsob, jakým chce své povinnosti naplnit. Odborné argumenty pro jednotlivé varianty, jejich vhodnost a podmíněnost a jejich dopady (ekonomické, organizační, administrativní) jsou součástí zpracovaného návrhu.

Máme zájem do řešení zapojit odpovědné zaměstnance klienta, tak aby se již v průběhu přípravy seznámili s problematikou a mohli uplatnit své poznatky a návrhy. Vidíme v tomto postupu docílení přijetí nezbytných změn ještě před jejich implementací. Zástupci klienta, kteří budou v důsledku své pozice  řešení uplatňovat, nemají důvody ke zpochybňování přijatých závěrů. To následně dává firmě možnost jednodušeji a rychleji zavést požadavky do života. 


Implementace

Implementace je realizována na základě schváleného rámce opatření. V této fázi uplatňujeme odborný dohled a poskytujeme zástupcům firmy poradenskou činnost. Ve většině případů jsme pověřeni i dohledem nad dodržováním harmonogramu implementačního procesu. Jsme připraveni zajistit i pravidelné odborné školení určených zaměstnanců.

 

A na závěr bonus pro klienta: 

Za navržené řešení ručíme

Nepřenášíme na firmu rizika, která by mohla vzniknout z důvodu naší chyby. Za řešení ručíme. Na klientovi je pouze dodržování navrženého řešení. Pokud si management přeje, vykonáváme administativní agendy za firmu. Jsme připraveni odborně připravit výkonné zaměstnance klienta k zajišťování agend vlastními silami. V takovém případě je součástí návrhu i potřebné technicko-organizační zajištění agend. Za klienta (na základě jeho zmocnění) zajištujeme autorizovaná hlášení do ISPOP. V případě kontroly ze strany orgánů státní správy, zastupujeme zájmy klienta a poskytujeme mu odbornou podporu.

 

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309